Anotace Kurzu pornostudií

Termínem „pornografický“ rozumíme „obscénní“, vytlačený poza scénu. Tématem kurzu není jen lákavé pseudotabu pornoprodukce, ale také tyto otázky

·         uměleckohistorické - sexualita a porno prvky jako specifická mutace ženského body artu od 60. let

·         aktivistické - otázka pro a proti pornografii jako ústřední téma anglosaského feministického hnutí

·         genderové - týkají se mužů a žen a jejich erotické a sexuální citlivosti

·         jedná se o fenomén erotického a pornografického produktu a jeho účelu a působení, jeho vývoj v historii a specifika současného stavu

·         z toho vyplývající otázky po možnostech vizuálního vyjádření intimních vnitřních mezilidských emocionálních vztahů, po hranicích únosnosti jejich zveřejnění a odintimnění

·         jde dále o problém možnosti a způsobu veřejné prezentace daného tématu

·         velmi podstatná otázka, která celý umělecký projekt zastřešuje - vztah řešeného problému k současným formám výtvarného umění, hranice mezi společenskou vědou a uměním, meze veřejného umění /public artu/ a jeho použitelnosti jako nástroje k řešení společenských otázek

 

Cíle předmětu:

Studenti se seznámí se základními metodami kritické analýzy současných forem prezentace sexuality, které by jim mohly pomoci s tímto tématem nezávisleji pracovat.

 

Výstupy studia a kompetence: 

Poznatky o provázanosti výtvarného umění s dalšími společenskovědními obory. Pochopení možného mechanismu analýzy společenských jevů a nalezení nových zdrojů inspirace pro uměleckou tvorbu z oblasti na pomezí umění, sociologie a společenské kritiky.

 

Způsob a kritéria hodnocení:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Jeho udělení se bude odvíjet od docházky /min 60%/ a od vypracování záverečné práce, jejíž forma bude stanovena v průběhu vyučování.

 

Doporučená a použitá literatura:

Obecné

 • Michel Foucault, Dějiny sexuality I., II., Herrmann, Praha 1999
 • Isabel Tangová, Pornografie - tajné dějiny civilizace, Bbart, Praha 2003
 • Linda Williamson, ed., Porn Studies, Duke University Press, Londýn 2004
 • Vladimír Poštulka, Dějiny pornografie v datech, XYZ nakladatelství, 2007
 • John Berger, Wals of Seeying, BBC and Penguin Books, New York, 1972

 Historická témata

 • Julia Kristeva, Jazyk lásky, OWP,  Praha 2004
 • Platon, Sympozion, Oikoymenh, Praha 2000
 • Sv. Terezie od Kříže, Život, Nakladatelství tiskárny Vimpek, 1991
 • Antonio Varone, Eroticism in Pompei, J.P. Getty Museum, California 2001

 Fotografie, film a masmédia

 • Roland Barthes, Světlá komora, Archa, Bratislava 1994
 • Walter Benjamin, Umělecké dílo ve  věku své technické reprodukovatelnosti, v Dílo a jeho zdroj, Odeon Praha 1979
 • Vilém Flusser, Za filosofií fotografie, Hynek, Praha 1994
 • Susan Sontag, O fotografii, Paseka, Praha 2002
 • Linda Williams, Hardcore, University of California Press, Berkley 1999
 • Tana Modleski, Loving with Vengeance, Mass-Produced Fantasie for Women, Routledge, London 1982

 Pornografie a feministická hnutí

 • Rosalind Coward, Female Desire - Women´s Sexuality Today, Paladin, London 1984
 • Laura Lederer, Také the Night Back, Bantam Books, 1982
 • Martina Pachmanová,ed., Neviditelná žena, OWP, Praha 2002
 • Lynne Segal, Mary McIntosh, Sex Exposed, Rutgers University Press, 1993
 • Naomi Wolf, Mýtus krásy, Aspekt, Bratislava 2000
 • Lynda Nead, Female Nude, Routledge, London 1992
 • Susan Grifftn, Pornography and Silence, Harper and Row, London, 1982

 Pornografie a moderní umění

 • Jindřich Chalupecký, Úděl umělce, Torst, Praha 1998
 • Jindřich Štýrský,  Emilie přichází ke mně ve  snu, Torst, Praha 2001
 • Toyen, Jednadvacet, Torst, Praha 2002
 • Leopold von Sacher-Masoch, Venuša v kožuchu, Gilles Deleuze, Masoch a masochizmus, Vydavatelstvo PT,  Bratislava 2002
 • Markýz de Sade, dílo…
 • Erotická Revue I.-III., Torst, Praha 2001

 Pornografie a postmoderní kultura, porn-chic

 • Linda Kaufmann, Bad Girls & Sick Boys - Phantasies in Contemporary Art & Culture,
 • Brian Mc Nair, Striptease culture, Routledge, London 2002
 • Katharine Gates, Deviant Desire, Juno Books, New York 2000
 • David Wood ed., Torture Garden, Creation Books, London 1996
 • Annie Sprinkle, Post Porn Modernist, Torch Books, Amsterdam 1991
 • Nobuyoshi Araki, Tokyo Flowers, Langhans Galerie, Praha 2005
 • Bob Flanagan, Supermasochist, Juno Books, New York 2000

 Psychoanalýza

 • Wilhelm Reich, Funkce orgasmu, Concordia, Praha 1993

Mimoeuroamerické

 • Philips Rawson, Oriental Erotic Art, Gallery Books, New York 1981